Historia

HISTORIA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH

         

  W Marcinkowicach dopiero od 1946 roku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa z niemieckim i polskim językiem nauczania. Jej kierownikiem została pani Stefania Radthe. Nauka odbywała się w starym budynku, który w latach dziewięćdziesiątych został rozebrany.

W 1952 roku kierownikiem, zarazem jedynym nauczycielem został Franciszek Gawrych, z pochodzenia Polak, którego zadaniem była także nauka nielicznie uczęszczających do szkoły dzieci niemieckich. Szkoła    w tym okresie liczy 2 oddziały. Podstawą do wydzielenia sieci szkolnej był obwód szkolny.  Obejmował on w tym czasie tylko wieś Marcinkowice, jako że w pozostałych miejscowościach funkcjonowały szkoły.

W roku szkolnym 1952/53 pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa z niemieckim językiem nauczania i jest ona szkołą niepełną. Lekcje prowadzone są dwuzmianowo:

- II zmiana - klasa 2+3 od godziny 8.00 – 12.00 łącznie po 20 godzin tygodniowo,

 - I zmiana – klasa 1 od 12.00 do15.00 – 18 godzin w tygodniu.

Wśród uczniów jest przewaga chłopców – 11 i 2 dziewczynki. Dwoje dzieci,  narodowości niemieckiej ( klasa II i III ) w obowiązku szkolnym, nie chce uczęszczać do tutejszej szkoły. W trosce o rozwój i kulturę fizyczną w szkole działają sekcje sportowe: gimnastyka 13 uczniów, piłka ręczna – 13 uczniów, piłka nożna -9 uczniów. Sprzęt szkolny ogranicza się do 1 piłki siatkowej, 1 kuli i 2 dysków. Warunki nauczania podobne jak w innych szkołach, brak okien, światła, drzwi, podręczników dydaktycznych, ogólnie pomocy dydaktycznych to podstawowe mankamenty tego okresu. Powierzchnia izby lekcyjnej wynosi 48 m2 z 16 miejscami, która jest  po lekcjach wykorzystywana jako sala zebrań i świetlica. W tym roku szkolnym wprowadzono do szkół podstawowych egzamin ukończenia szkoły podstawowej, obejmujący w części pisemnej wypracowanie i dyktando z języka polskiego oraz zadanie tekstowe i dwa przykłady z matematyki, a w części ustnej – pytania z języka polskiego, matematyki i nauki o Polsce współczesnej.

            Rok 1953/1954 przynosi kolejne zmiany. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Ogólnokształcącastopnia podstawowego. Jest ona zradiofonizowana od węzła         z Mirosławca - głośnikami. Zajęcia odbywają się w dwóch izbach. W dalszym ciągu utrzymuje się zmianowość pracy. Klasa I tworzy jeden oddział, klasy II – V po 0,5 oddziału (klasy łączone). Dla 7 dzieci odbywają się zajęcia języka niemieckiego.     Są to uczniowie: kl  I – 1, II -2, III-1, IV-1, V- 2 . Uczy 2 nauczycieli pan  Franciszek Gawrych  i pani Alina Rawicz . Średnia frekwencja wynosi 90%.

            W roku szkolnym 1954/55 w dalszym ciągu utrzymuje się 1 oddział pełny, który tworzy klasa I i po pół oddziału klasy II –V .Razem trzy oddziały. Zajęcia prowadzone dwuzmianowo w jednej izbie przy brakujących 5 ławkach. Mimo braku podstawowych druków bibliotecznych, biblioteka posiada 184 woluminy przy 32 czytelnikach i łącznej liczbie wypożyczeń 343.

W roku szkolnym 1955/56 liczba oddziałów zwiększyła się do pięciu. Kierownikiem zostaje Zenona Bocheńska, która dodatkowo zatrudnia jednego nauczyciela pana Bernarda Lisa. Dwóch przewodników społecznie prowadzi drużynę harcerską. Dodatkowe informacje mówią, iż 4 dzieci nie uczęszcza do żadnej szkoły. Utrzymuje się ta sama liczba dzieci. Tworzy się trzecią izbę lekcyjną.

            W marcu 1956 r. ukazał się długo oczekiwany dekret ,, O obowiązku szkolnym”. Dekret ustala, że: obowiązek szkolny obejmuje pobieranie nauki              w zakresie ośmiu klas szkoły podstawowej. W marcinkowickiej szkole w roku szk. 1956/57, w klasie V - 5 uczniów uczy się języka niemieckiego, natomiast 4 języka rosyjskiego, a już w następnym roku kontynuowana jest nauka tylko języka rosyjskiego, którą podjęło 9 uczniów.

            W roku szkolnym 1957/58 kierownikiem zostaje Bernard Lis, wzrasta liczba uczniów, natomiast liczba nauczycieli nie ulega zmianie. Średnia frekwencja wynosi 93%. Teren wokół szkoły systematycznie zagospodarowywano. Powstaje boisko, szkoła posiada oświetlenie elektryczne, opiekę lekarską, w dalszym ciągu brak bieżącej wody, centralnego ogrzewania, ustępów oraz sali gimnastycznej.

            W 1957 r. Ministerstwo Oświaty zezwoliło, na podstawie porozumienia Rządu z episkopatem, na wprowadzenie nauki religii, jako przedmiotu nadobowiązkowego. Czy w Marcinkowicach religia  w szkole była prowadzona nie wiadomo. Pewnym zaś jest, iż w roku 1958/59 usunięto z polskich szkół nauczanie religii. Przeniesiono je     w wymiarze 2 godzin tygodniowo do Kościoła.

W październiku 1960 roku proboszcz tutejszej parafii ks. Jan Żak dostaje pozwolenie na naukę religii w szkołach na terenie parafii. Ponadto w szkole           w Marcinkowicach zorganizowana zostaje opieka felczerska i wygospodarowane jest boisko szkolne.

Kolejna zmiana kierowników w szkole w Marcinkowicach nastąpiła w roku 1962. Stanowisko objął wówczas Stefan Wankewycz, z którym pracowało 2 nauczycieli: Franciszka Machaj i Emilia Sowa. Funkcjonowały 4 oddziały klasowe.   

Od roku szkolnego 1962/63 zaczęto przeprowadzać reformę dla klas I i II, wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. Warunki w jakich wówczas pracowano były nie najlepsze, dlatego w 1963 roku w oparciu o podjętą przez Sejm Uchwałę z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego  budową 1000 szkół -,,Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”zapadła decyzja          o wybudowaniu nowego gmachu. Do komitetu budowy szkoły należeli: Teodor Sokalski, Wacław Warzecha, Bronisław Świerczewski i Edward Durecki. Argumentem na umiejscowienie szkoły w Marcinkowicach było centralne położenie wsi. Inwestycję powierzono  PBR-olowi w Wałczu.

W roku szkolnym 1965/66 liczba oddziałów oraz pracujących nauczycieli nie ulega zmianie.

W roku 1966/67 zajęcia odbyły się w nowym budynku szkolnym a konkretnie na parterze w 7 pomieszczeniach : 5  izbach lekcyjnych , 1 pracowni i 1 klasopracowni. Po raz pierwszy absolwentom klasy VII umożliwiono kontynuowanie nauki w klasie VIII, której wychowawcą  był prawdopodobnie Bronisław Branewski. Do szkoły uczęszczało ponad 200 uczniów z czterech okolicznych wsi, a konkretnie do klas V-VIII, bowiem w Lubieszy i Jamienku nadal istnieją szkoły niepełne: stan     w poszczególnych klasach przedstawiał się następująco:

Klasa I – 14 uczniów, klasa II – 19, III – 18, IV -17,  V -44, klasa VI  – 26, klasa VII -19, VIII – 9. Kierownikiem pozostaje Stefan Wankewycz wraz z nim uczą: Bolesław Bronewski, , Antonina Cegiełko, Antonina Marmol, Krystyna Juraszek, Maria Kit oraz Romana Łuczak , która przebywała na urlopie zdrowotnym.

Rok późniejszy przynosi zmiany. Szkoła staje się szkołą zbiorczą, do której przybywają dzieci ze szkół niepełnych z Lubieszy i Jamienka, a co za tym idzie zwiększa się liczba oddziałów. Utworzona zastaje dodatkowa klasa VI. Zwiększa się również do 8 liczba izb lekcyjnych. Jest to pracownia oddalona 30m od szkoły.         W roku tym po raz pierwszy pojawia się wzmianka o oddziale przedszkolnym.

1968/69 kierownikiem  placówki został Zygmunt Wilmański. W skład Rady Pedagogicznej weszło  8 nauczycieli: Antonina Cegiełko, Maria Kit, Helena Komar, Irena Matusewicz, Anna Czuba, Henryk Łądkowski, Anna Wankewycz, Stefan Wankewycz, którzy uczą w 10 oddziałach, dochodzi dodatkowa klasa V i VII. Uczniom dojeżdżającym, dowożonym z PGR-u Betyń oraz dla dzieci, których obydwoje rodzice pracują w miejscowych zakładach pracy  zapewnia się opiekę w świetlicy szkolnej.

W skład rady pedagogicznej wchodzi 10 nauczycieli.   

1972 roku nastąpiła zmiana w nazewnictwie: kierownika szkoły zastąpiono dyrektorem. Szkole nadano także imię Mieszka I. Na wybór imienia nie mieli wpływu ani nauczyciele, ani rodzice, ani młodzież szkolna. O nazwie szkoły zdecydowano odgórnie, zrobiło to Kuratorium Oświaty w Koszalinie.

Kolejny etap przekształcenia się szkoły to zmiana obwodów. W roku 1973  do obwodu szkolnego własnego dla klas I - III należały Marcinkowice i Betyń, natomiast do zbiorczego doszły jeszcze miejscowości Lubiesz, Jamienko, Nowe Próchnowo. Następuje całkowita likwidacja szkół w Jamienku i Lubieszy. Dzieci uczą się w Marcinkowicach.

W roku 1975 w 30 rocznicę zakończenia II wojny światowej na naradzie dyrektorów pada propozycja, aby uczcić tę rocznicę. Propozycje były różne –  w marcinkowickiej szkole zapada decyzja o posadzeniu Dębu Zwycięstwa. Dokonali tego dwaj najlepsi uczniowie z VII klasy: Buchajczyk Janusz oraz Politowicz Stanisław.

1978  po zamknięciu inspektoratów - gminy przejęły obsługę finansową szkół.

W roku szkolnym 1978/79 pod opieką pani Eugenii Kuźmicz, prężnie działał Samorząd Uczniowski. W skład  Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego weszli:

                        1. Beata Prałat – przewodnicząca

                        2. Małgorzata Kuźmicz – zastępca

                        3. Malgorzata Krysztowczyk – sekretarz

                        4. Bogumiła Urbańczyk – kronikarz

                        5. Jacek Kuźmicz – skarbnik 


             W okresie tym z zajęć dodatkowych wymienić można spotkania w  kołach przedmiotowych, artystycznym,  SKS, SKO, PCK, przysposobienia sportowego          i chóru.

Wraz ze wzrostem liczby dzieci zwiększa się liczba oddziałów, dotyczy to klasy I ( 15 i 16 uczniów). W latach 80  biblioteka szkolna jest w posiadaniu około 5000 woluminów. Otwarta jest 10 godzin w tygodniu. W okresie tym umożliwiono uczniom korzystanie z akcji ,,szklanka mleka”,  z której korzystało średnio 160 osób, czyli prawie 100 % uczniów.

W archiwum szkoły brak jest dokumentacji potwierdzającej działalność kół       i organizacji młodzieżowych działających w latach 1981-1990. Jednak z relacji nauczycieli, którzy pracowali w tym okresie wynika, iż organizacje te działały.

Prężnie działał SKS prowadzony przez mgr Eugeniusza Typiło (wychowanka tej szkoły), o czym świadczą dyplomy z zawodów sportowych.

Nie mniejsze sukcesy odnosiło kółko plastyczne prowadzone przez mgr Marię Kit.

Odbywają się też zajęcia kółek przedmiotowych: matematycznego prowadzonego przez Eugenię Kuźmicz i języka polskiego, którego opiekunem była Anna Łądkowska, SKO, PCK. Wspomnieć należy również o harcerstwie, które zrzeszało drużyny zuchowe   i harcerskie działające w ramach szczepu, należącego do Hufca Wałcz.

Wyjeżdżano także na obozy i biwaki organizowane przez Hufiec oraz w roku 1989 zorganizowano samodzielny obóz w Beskidzie żywieckim na Przegibku, którego organizatorką była dh. Elżbieta Pawlak – nauczycielka tej szkoły.

Okres ten charakteryzował się też wzmożoną organizacją wycieczek szkolnych dzięki życzliwości dyr. PGR, który umożliwiał bezpłatne korzystanie z autobusu pracowniczego. Najczęstszym kierunkiem wyjazdów było Morze Bałtyckie i Warszawa.

1 września 1990 po 22 latach pracy w naszej placówce na zasłużoną emeryturę odchodzi dotychczasowy dyrektor Zygmunt Wilmański a decyzją Rady Pedagogicznej dyrektorem zostaje Marta Kuciak.

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach została przejęta 1 stycznia 1996       na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy w Tucznie  nr VII/36/95 z dnia 27 grudnia 1995r. Organem prowadzącym stała się Rada Miasta i Gminy w Tucznie. Kurator Oświaty pełnił funkcję nadzorującą prawidłowość pracy dydaktycznej. Obwód szkoły nie zmienił się, dalej należały do niego  miejscowości: Marcinkowice, Lubiesz, Jamienko, Próchnówko, Betyń.

Kolejny etap zmian to wprowadzona w życie z dniem 01.01.1999 r. reforma samorządowa, która gruntownie przebudowała władze publiczne i układ terytorialny kraju. Zmiany nastąpiły także w sferze oświatowej i dotyczyły między innymi tworzenia i funkcjonowania szkół podstawowych i obowiązku szkolnego. Z dniem 01.09.1999 r. nastąpiło przedłużenie jednolitej edukacji do lat 18 oraz wprowadzenie nowego typu szkół: sześcioletnie szkoły podstawowe z wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne: nauczanie zintegrowane w klasach I-III i nauczanie blokowe w klasach IV-VI, kończące się sprawdzianem nabytych przez uczniów kompetencji (wiedzy i umiejętności), które wynikają z podstawy programowej. Omawiana szkoła została szkołą sześcioklasową.

 W SP w Marcinkowicach w 1993,  w wyniku kolejnego konkursu dyrektorem została Elżbieta Pawlak  pełniąc tę funkcję do roku 2008.

W roku 2008 odbył się kolejny konkurs na dyrektora i została nim Pani mgr Alicja Turowska.

   

 

 Na przestrzeni lat 1945 -2008 funkcję kierownika - dyrektora placówki pełnili  kolejno:

Stefania Radhe                       /1946 – 1952/

Franciszek Gawrych               /1952 - 1954/

Mirosława Bogacz                  /1954 –1955/

Zenona Bocheńska                 /1955 - 1957/

Bernard Lis                              /1957 - 1962/

Stefan Wankewycz                  /1962 - 1968/

Zygmunt Wilmański                 /1968 - 1990/

Marta Kuciak                           /1990 - 1993/

Elżbieta Pawlak                       /1993 - 2008/

Alicja Wdowińska (Turowska )  /2008 - ........../

 W Szkole Podstawowej w Marcinkowicach wszyscy zatrudnieni nauczyciele w latach 1990-2008 posiadali kwalifikacje pedagogiczne. Systematycznie wzrastała liczba osób z wykształceniem wyższym.

Tak, jak i w poprzednim okresie, większość pracujących nauczycieli to kobiety.           

Kadrę pedagogiczną w latach 1945-2008 stanowią:

Bablak Helena, Bocheńska Zenona,   Błądek Elżbieta, Branewski Bolesław, Cebula Jarosław,Cegiełko Antonina, Chomyn Maria, Cieślik Bronisław, Cywińska Krystyna, Dziedzic Joanna,Dziedzic Tomasz, Dzienis Anna, ks. Ferens Franciszek, Gawrych Franciszek, Gryćko Danuta,Grzech Elzbieta, Ihma Anna, Imiołek Jadwiga, Jaros Danuta, Juraszek Krystyna, Kluk Piotr Kit Maria, Komar Helena, Kordek Leokadia, Krasnosielska Stanisława, Kuciak Marta, Kużmicz Eugenia, Kużmicz Kazimierz, Kuźmicz Małgorzata, Lis Bernard, Łądkowska Anna, Łądkowski Henryk , ks. Łącki Czesław,Machaj Franciszka, Malinowska Regina, Marcyniuk Jolanta, Marcyniuk Tadeusz, Marmol Antonina, Matusewicz Irena, Mielczarek Czesława,  Pawlak Elżbieta, Piórkowska Krystyna, Płaza Halina, Sierocińska Krystyna,  Skonieczna Krystyna,  Skuzjus Anna, Świerczyńska Krystyna, Szczepańska Urszula, Szczotkiewicz Jolanta, Szlaga Irena, Szczecińska Wiesława, Tadeusiak Cecylia, Turowska Alicja, Tworowska Hieronima,  Typiło Eugeniusz, Walczak Stefania, Wankewycz Stefan, Wankewycz Anna, Wilmański Zygmunt, Wojciechowicz Danuta, Wypych-Namiestnik Ewa, Żalińska Agnieszka.

                                                PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Grzeszek Wiesław, Grzyb Halina, Kaczor Julia, Kaczor Stanisław, Kamiński Tadeusz, Korek Maria, Krauze Zofia, Krupczak Aniela, Kujawska Danuta, Łoboda Eugeniusz ,Łoboda Katarzyna, Marciniak Dorota, Moskwa Maria, Niewierkiewicz Feliks, Pawlak Tadeusz, Purgat Janina, Siarnacki Kazimierz, Skuzjus Grzegorz, Soboń Władysław, Strzemińska Kazimiera, Suprun Helena, Szumlańska Teresa,  Tanadenko Tomasz, Tobolczyk Maria,  Wilmańska Teresa  Żmuda Maria, Żmuda Marek

                                   NAUCZYCIELE RELIGII

Nauczanie religii w latach 1945-2007 prowadzili kolejno:

ks. Pickmeier                       1946

ks. Józef Bąk                       1946 – 1957

ks. Jan Żak                          1957 - 1965

ks. Eugeniusz Jankowski    1965 – 1970

ks. Ryszard Teinert              1970 – 1975

ks. Fortunat Sosnowski       1975 – 1978

ks. Franciszek Ferens         1978 – 2006

ks. Czesław Łącki                2007

 Pisząc o wychowankach należy wspomnieć ostatnich absolwentów ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach w 2000 roku którymi byli: Dębowska Malwina, Dżalok Magdalena, Jastrowska Monika, Kamiński Adam, Kiciński Sławomir, Kostecki Łukasz, Kucińska Kamila, Mikulska Anna, Raukuć Przemysław, Suprun Paweł, Szydłowska Małgorzata, Świercz Marta, Tobolczyk Grzegorz, Trocki Konrad, Zbudniewek Kamil. Ich wychowawczynią była mgr Anna Dzienis.

Obecnie omawiana placówka posiada dobre warunki lokalowe. Jednopiętrowy budynek posiada na piętrze 3 pomieszczenia klasowe, pracownię komputerową, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora a także wc dziewcząt i chłopców. Na parterze zaś znajduje się sala gimnastyczna 3 klasy dla nauczania zintegrowanego, biblioteka, sala przedszkolna, stołówka z zapleczem kuchennym, szatnia oraz sanitariaty dziewcząt i chłopców. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym. Każdy z oddziałów posiada swoją klasę, w której odbywa się większość lekcji. Jedynie na informatykę     i wychowanie fizyczne uczniowie przechodzą do nowoczesnej i przestronnej pracowni komputerowej oraz dobrze wyposażonej sali gimnastycznej.    Uczniowie mają też możliwość korzystania z biblioteki. Do dyspozycji uczniów jest też świetlica czynna codziennie w godzinach dostosowanych do odjazdów autobusów, chociaż korzystać z niej mogą także uczniowie z Marcinkowic. Część uczniów korzysta również z obiadów, przygotowywanych i przywożonych z Tuczna a wydawanych i spożywanych w stołówce. Szkoła jest placówką nowoczesną, wyposażoną w sprzęt dydaktyczny, w której uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać i poszerzać wiedzę z poszczególnych dziedzin nauki. Mają tu zapewnione warunki  do wszechstronnego rozwoju.

            Omawiając funkcje dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły  należy wymienić  organizacje i koła działające w szkole:

 Samorząd Uczniowski, Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolna Kasa Oszczędności, Polski Czerwony Krzyż, Szkolne Klub Sportowe, Uczniowski Klub Sportowy- ,, Olimpijczyk”, Szkolny Klub Europejski, Koło matematyczne, Koło języka niemieckiego, Koło informatyczne, Koło plastyczne,Koło artystyczne. 

            Szkoła to nie tylko nauka, to także  uroczystości, które powtarzane wielokrotnie z czasem stały się tradycją celebrowaną do dziś .Dyrekcja, nauczyciele, rodzice a szczególnie uczniowie ze szkoły , zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywają różnego rodzaju wydarzenia w dziejach szkoły, kształtujące klimat szkoły i sprawiające, że co roku zostają przeżywane wydarzenia, którym często towarzyszą silne emocje. Wydarzenia te tworzą specyficzną więź pomiędzy nauczającymi a uczącymi się a także pomiędzy tymi, którzy nadal w tej szkole funkcjonują, a tymi, którzy  już odeszli...Do najważniejszych  należy zaliczyć:

Uroczyste obchody dnia rozpoczęcia roku szkolnego, Dzień Sprzątania Świata, Pasowanie na pierwszoklasistów, Góra Grosza, Obchody Dnia Edukacji Narodowej Kiermasze świąteczne, Wspólny opłatek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Turniej Wiedzy Pożarniczej, Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej, Rodzinna majówka, Wycieczka absolwentów, Uroczyste obchody dnia zakończenia roku szkolnego.

Powyższa analiza wydarzeń świadczy o tym, że szkoła może pochwalić się wielką różnorodnością i liczebnością ciekawych zdarzeń. Podkreślić jednak należy, że oprócz opisanych wydarzeń, w szkole organizowane są  apele edukacyjne, wycieczki do kina na ekranizacje powieści lektur szkolnych, wyjazdy do teatru  w Koszalinie i Szczecinie oraz liczne imprezy okazjonalne, które umożliwiają uczniom w sposób kulturalny spędzić czas w miłej atmosferze.

 Źródło:  Praca dyplomowa na temat „ 60 - LECIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIESZKA I W MARCINKOWICACH”                                                                                                                                                                                                   opracowana przez  mgr K.  Cywińską
 
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mieszka I
    Marcinkowice 46 a
    78-641 Marcinkowice
    woj. zachodniopomorskie
  • (67) 25-90-051

Galeria zdjęć